Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

Wszystkie dostawy, a także związane z nimi usługi zostaną spełnione wyłącznie na podstawie niniejszych warunków sprzedaży. Jakiekolwiek inne warunki transakcji zaproponowane przez klienta zostaną odrzucone. Poniższe warunki sprzedaży znajdą również zastosowanie do przyszłych transakcji. W przypadku jakiegokolwiek odstępstwa od niżej wymienionych warunków sprzedaży wymagana będzie pisemna zgoda sprzedawcy.

2. Oferta i przyjęcie oferty

Oferty sprzedawcy nie są wiążące, jednakże stanowią pewnego rodzaju propozycję, skłaniającą kupującego do złożenia zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez kupującego (Oferta) oraz jej przyjęcie przez sprzedawcę. Oznacza to, iż umowa, zależy od zamówienia, tym samym traktowana jest jako osobna oferta sprzedawcy.

3. 3. Właściwości produktu, wzory i próbki, gwarancje.
3.1 O ile nie ustalono inaczej, właściwości towaru wynikają wyłącznie ze specyfikacji produktu ustalonej przez sprzedawcę. Dla towarów, których zastosowanie zostało uregulowane w Europejskim Zarządzeniu Substancjami Chemicznymi (REACH), nie zostanie przedstawione ani uzgodnienie umownej właściwości towaru ani zastosowanie założone zgodnie z umową.

3.2 3.2. Cechy wzorów i próbek są wiążące tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie sprecyzowane jako właściwości produktu.
3.3. Właściwości, data ważności produktu oraz inne jego własności objęte są gwarancją wyłącznie wtedy, gdy zostało to dokładnie określone.

4. 4. Usługi pomocnicze

W przypadku, gdy sprzedawca wykona jakiekolwiek usługi związane z doradztwem albo innego rodzaju pomocą, zostanie to wykonane według jego najlepszej wiedzy. Informacje dotyczące przydatności i zastosowania produktów nie zwalniają kupującego z przetestowania i dokonania własnych prób dostarczonego produktu, tak by spełniał oczekiwania założone przez kupującego.

5. Ceny

5.1 W czasie pomiędzy zawarciem umowy a dostarczeniem towaru sprzedawca powinien zmienić ceny dla dostarczanego produktu lub warunki zapłaty w taki sposób, by to sprzedawca upoważniony był do tego, aby w dniu dostawy mógł zastosować się do obowiązujących cen i warunków zapłaty, W przypadku wzrostu cen kupujący może, w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o wzroście ceny, odstąpić od umowy.

5.2 W przypadku dostaw i usług mających miejsce na terenie Unii Europejskiej przed dokonaniem transakcji, kupujący zobowiązany jest do podania tzw. europejskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W przypadku nieelektronicznego zgłoszenia wywozowego odnoszącego się do dostaw i usług z Niemiec do krajów spoza Unii Europejskiej, które nie zostało przeprowadzone przez sprzedawcę lub zostało zlecone, kupujący musi okazać sprzedawcy opodatkowany dowód wywozu. W sytuacji, gdy dokument ten nie zostanie okazany, kupujący dodatkowo zobowiązany będzie do zapłaty podatku VAT od kwoty wystawionego rachunku.

6. Miejsce dostarczenia i zwrotu opakowania

6.1 Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festge legten Handelsklausel, für deren Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung Anwendung finden. Sofern kei- ne ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde, erfolgen die Lieferun gen frachtfrei benannter Bestimmungsort (CPT).

6.2 Dostawa ma miejsce według ustalonych w umowie warunków sprzedaży, których wykładnia znajduje się w Międzynarodowych Regułach Handlu, których aktualną wersję znajduje się w paragrafach końcowych umowy. Jeżeli nie ustalono inaczej, towar zostanie dostarczony na podstawie klauzuli zobowiązującej sprzedawcę do zawarcia umowy przewozu i zapłacenia przewoźnego (CPT).

7. Szkody w transporcie

W przypadku reklamacji spowodowanych szkodami, które nastąpiły podczas transportu, kupujący zobowiązany jest do okazania w/w reklamacji firmie transportowej, a także jej kopii sprzedawcy (ADD-Chem Germany GmbH) w przewidzianym terminie.

8. Przestrzeganie postanowień prawnych

8.1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczących importu, transportu, magazynowania i zastosowania produktu.

8.2. Kupujący zapewnia, że w granicach współpracy gospodarczej ze sprzedawcą ( w szczególności w przypadku zastosowanie produktów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań) będzie postępował zgodnie z prawem (w szczególności będzie przestrzegał przepisów z zakresu prawa podatkowego i dewizowego).

9. Zwłoka w płatności

9.1. Brak zapłaty ceny w przypadku, gdy płatność jest wymagalna, stanowi istotne naruszenie postanowień umowy.

9.2. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny przez kupującego, sprzedawca ma prawo domagać się odsetek za zwłokę, a mianowicie do wyegzekwowania kwoty w walucie Euro w wysokości 8% powyżej stawki podstawowej odsetek ustalonej przez Niemiecki Bank Centralny, przypadający na moment rozpoczęcia naliczania odsetek. Sprzedawca może również domagać się odsetek za zwłokę w innej niż Euro walucie w wysokości 8% powyżej podstawowej stawki dyskontowej podanej przez bank kraju, w którego walucie nastąpi zapłata.

10. Prawa kupującego w przypadku wad

10.1. W przypadku jakichkolwiek wad produktu, które zidentyfikować można na podstawie należytego sprawdzenia produktu, powinny zostać zgłoszone sprzedawcy w ciągu czterech tygodni od otrzymania towaru; inne wady, których nie można było wykryć wcześniej, mogą być zgłoszone sprzedawcy w ciągu czterech tygodni od ich odkrycia. W/w zgłoszenie winno być sporządzone na piśmie, a także dokładnie wskazywać na rodzaj i rozmiar wady.
10.2. W przypadku, gdy towar posiada wady, a kupujący postąpił według paragrafu 10.1., przysługują mu następujące prawa:

a) Sprzedawcy przysługuje prawo wyboru, czy chce szkodę usunąć, czy też chce dostarczyć kupującemu towar wolny od wad (późniejsze wykonanie).

b) Sprzedawca zastrzega sobie dwie próby tzw. późniejszego wykonania. W przypadku, gdy próba jest niewykonalna lub nieudana, kupujący może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny.

c) W przypadku odszkodowania lub bezskutecznej zastosowania towaru zastępczego, należy odnieść się do punktu 11 niniejszych warunków.

10.3. Wymagania kupującego mające miejsce w przypadku wady produktu przedawnią się po upływie roku od dostarczenia produktu. Termin jednego roku nie znajdzie zastosowania w następujących przypadkach, w których obowiązują ustawowe terminy przedawnienia:

a) w przypadku odpowiedzialności spowodowanej zamiarem,

b) w przypadku podstępnego przemilczenia wady,

c) w przypadku roszczeń przeciwko sprzedawcy spowodowanym wadliwością produktu, w momencie, gdy produkt został użyty w odpowiedni sposób przy pracach budowlanych, a co było przyczyną wadliwości produktu.

d) w przypadku roszczeń spowodowanych szkodami wynikającymi z narażenia życia, obrażenia ciała czy też uszczerbku na zdrowiu, które wynikły z umyślnego naruszenia obowiązku lub niedbalstwa, a także takich, które wynikły z naruszenia obowiązku przez przedstawiciela ustawowego lub osobę wykonującą zobowiązanie sprzedawcy.

e) w przypadku pozostałych szkód spowodowanych rażącym naruszeniem obowiązków poprzez niedbalstwo sprzedawcy lub szkód spowodowanych rażącym naruszeniem obowiązków z powodu niedbalstwa jego przedstawiciela ustawowego albo wykonującego jego zobowiązanie.

f) a także w przypadku roszczenia zwrotnego kupującego opartego na przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

11. Odpowiedzialność

11.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody zasadniczo powstałe na podstawie ustawowych przepisów. W przypadku znacznego naruszenia obowiązków zawartych w umowie spowodowanych niedbalstwem, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona do rekompensaty typowych, przewidywalnych szkód; w przypadku naruszenia nieistotnych obowiązków umowy spowodowanych niedbalstwem, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje wyłączona.
Siedziba spółki: 63505 Langenselbold, Sąd: Frankfurt nad Menem, Numer rejestru: HRB 93735
Ogólne warunki sprzedaży
Ogólne warunki sprzedaży ADD-Chem Germany GmbH Siedziba spółki: 63505 Langenselbold, Sąd: Frankfurt nad Menem, Numer rejestru: HRB 93735
Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku narażenia życia, obrażenia ciała czy też uszczerbku na zdrowiu.
11.2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności lub zwłoki w wypełnieniu zobowiązań dotyczących dostawy, wtedy gdy ta niemożność lub zwłoka wynikają z przepisowego przestrzegania obowiązków publicznoprawnych w połączeniu z Europejskim Zarządzeniem Substancjami Chemicznymi REACH.

12. Potrącenie
Kupujący może skierować przeciwko sprzedawcy roszczenia w celu potrącenia tylko i wyłącznie za pomocą niepodważalnej i prawomocnej wierzytelności wzajemnej.

13. Zabezpieczenia
W przypadku uzasadnionych obaw dotyczącej zdolności płatniczej kupującego, w szczególności odnośnie zaległości płatniczej, sprzedawca może odwołać dalej idące roszczenia, ustalone terminy zapłaty. Może także uzależnić od zdolności płatniczej uzależnić kolejne dostawy towaru wynikające z płatności dokonanych z góry lub przyznanie innego rodzaju zabezpieczeń.

14. Zastrzeżenie własności

14.1. Towar, do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z kupującym, pozostaje własnością sprzedawcy.

14.2. W przypadku zwłoki w płatności, sprzedawca może bez odstąpienia od umowy oraz bez wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla kupującego żądać tymczasowego wydania mu towaru.

14.3. W przypadku, gdy wartość zabezpieczeń roszczeń sprzedawcy przekroczy 10%, sprzedawca zostanie upoważniony do tego, by na żądanie kupującego, odblokować zabezpieczenia wedle swojego wyboru.

14.4. W przypadku przetwórstwa towaru sprzedawcy przez kupującego, sprzedawca nazywany jest producentem i tym samym zostaje współwłaścicielem w proporcji zależnej od tego, jaka jest wartość rachunkowa jego materiałów w porównaniu z innymi materiałami.

14.5. W przypadku połączenia lub zmieszania produktów będących własnością sprzedawcy z produktem będącym własnością kupującego, jako produkt końcowy staje się ich współwłasnością proporcjonalnie do wartości rachunkowej produktu końcowego przez sprzedawcę w stosunku do wartości rynkowej produktu końcowego. W takiej sytuacji kupujący traktowany jest jako depozytariusz.

14.6. Kupujący upoważniony jest do dysponowania w prawidłowym toku postępowania produktem będącym własnością sprzedawcy, o tyle, o ile spełni wszystkie zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży zostaną spełnione w terminie. Wszystkie roszczenia, wynikające ze sprzedaży produktu powinny zostać od razu przeniesione na sprzedawcę. Od uznanego salda wynikającego z rachunku bieżącego nabywca (klient) odstępuje wraz z końcem umowy ze sprzedawca w wysokości do tego momentu wciąż otwartych zadań ze strony sprzedawcy.
14.7 Na żądanie sprzedawcy, kupujący powinien udzielać niezbędnych informacji odnośnie stanu towarów pozostających własnością sprzedawcy, a także odnośnie scedowanych na sprzedawcę wierzytelności. O w/w cesji kupujący musi również informować nabywców.

15. Siła wyższa
W przypadku zdarzeń i okoliczności, na których wystąpienie sprzedawca nie ma wpływu (np. klęski żywiołowe, wojny, strajki, niedobór surowców i energii, ruchy i zakłócenia operacyjne, szkody spowodowane pożarem, wybuchami ogłoszone przez władze publiczne), ograniczonego dostępu do produktu w miejscu, w którym sprzedawca się w nie zaopatruje, a nie może tym samym wypełnić zobowiązań wymienionych w umowie (po uwzględnieniu wewnętrznych i zewnętrznych zobowiązań dotyczących dostawy), ADD-Chem Germany GmbH (sprzedawca) nie jest zobowiązany do zamawiania towaru z innego źródła w czasie trwania zakłóceń oraz w zakresie ich wpływu na zobowiązania umowne. Zdanie 1 ma również znajdzie zastosowanie również wtedy, gdy wydarzenia i okoliczności, które sprawiają, że dana transakcja będzie nieekonomiczna dla sprzedawcy albo dla poddostawców. Jeżeli takie okoliczności będą trwały dłużej niż trzy miesiące, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy.

16. Miejsce zapłaty
Niezależnie od miejsca przekazania towaru lub dokumentacji, miejscem wykonania płatności jest siedziba sprzedawcy.

17. Oświadczenia
Zawiadomienia i inne oświadczenia, które należy wydać jednej ze stron, będą skuteczne wtedy, gdy zostaną jej prawidłowo doręczone. W przypadku, gdy termin musi być zachowany, oświadczenie powinno zostać doręczone w ciągu tego terminu.

18. Właściwość miejscowa sądu
Sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby sprzedawcy lub jeśli sprzedawca postanowi, sąd miejsca zamieszkania lub siedziby kupującego.

19. Zastosowanie prawa
Warunki umowy są zgodne z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku (CISG) dotyczącą umów mających zastosowanie w międzynarodowej sprzedaży towarów, niezależnie od tego, czy kupujący ma swoją siedzibę w kraju objętym w/w Konwencją czy nie. Niemieckie prawo materialne pełni funkcję uzupełniającą. Jeśli chodzi o zawarcie umowy, stosuje się wyłącznie niemieckie prawo materialne z wyłączeniem CISG.

20. Język umowy
Jeżeli ogólne warunki sprzedaży zostaną sporządzone w innym języku, niż ten, w którym została sporządzona umowa sprzedaży (język umowy), oznacza to, iż inny język został użyty tylko w celu lepszego zrozumienia. W przypadku różnic w wykładni, za poprawny będzie uznany tekst sporządzony w języku umowy.